Depositphotos
Advertisement

Ανοίγει η ειδική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για τις αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα που σου δίνει την δυνατότητα για ανακαίνιση σπιτιού.

Συγκεκριμένα:

Στις 5 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Ανακαινίζω – Ενοικιάζω” .

Advertisement

Οι τέσσερις προϋποθέσεις για τις 10.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

2. Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

4. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Με την ρύθμιση που κατατέθηκε, προστίθεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στους δικαιούχους του προγράμματος. Σκοπός της προσθήκης αυτής είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας του προγράμματος και η βέλτιστη δυνατή προσέλκυση και εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των δικαιούχων.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας/επικαρπίας ακόμη και ίσο του 50%, ενώ μέχρι πρότινος προβλεπόταν το ποσοστό αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο του 50% επί του ακινήτου. Η παραπάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να μην αποκλειστούν ζευγάρια ή οικογένειες με ιδανικά μερίδια επί της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Να ανακαινίσω για να νοικιάσω; Έχει νόημα να ανακαινίσεις ένα ακίνητο για να το ενοικιάσεις;

Ναι είναι η απάντηση ειδικά αν μπορείς να εξασφαλίσεις και την επιδότηση που θα προσφερθεί προς το τέλος του μήνα ή την έκπτωση φόρου για τις επισκευές ακινήτων.

Ένα κλειστό ακίνητο δημιουργεί μόνο ζημιά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο ΕΝΦΙΑ εξακολουθεί να καταλογίζεται ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα κοινόχρηστα. Άρα, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει να αποδίδει εισόδημα ένα ακίνητο, τόσο το καλύτερο.

Μια μικρή επένδυση ανακαίνισης μπορεί να αποσβεστεί και σε λιγότερους από 36 μήνες ακόμη και αν δεν αξιώσετε ένα πολύ μεγάλο ενοίκιο.

Η λογική είναι η εξής:

Δαπανάτε 20.000 ευρώ για την ανακαίνιση (με αποδείξεις και τιμολόγια). Λαμβάνετε επιδότηση 4000 ευρώ οπότε το κόστος περιορίζεται στα 16.000 ευρώ. Ενοικιάζετε το διαμέρισμα για 600 ευρώ τον μήνα. Μετά την αφαίρεση του φόρου θα σας μείνουν 514 ευρώ καθαρά. Άρα, τα 16.000 ευρώ που έχετε δώσει για την ανακαίνιση θα τα πάρετε πίσω σε 31 μήνες.

Καθόλου κακά από τα αφήσετε τα 16.000 ευρώ στην τράπεζα να τα τρώει ο πληθωρισμός. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο και φτιάξτε το δικό σας σχέδιο. Καλύπτει και αυτούς που έχουν ήδη άλλα εισοδήματα από ενοίκια οπότε μπορεί να ανεβαίνει ο φορολογικός λογαριασμός λόγω των κλιμακίων

Advertisement